10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP การเรียกใช้ Webservice (PHP Call Webservice)
PHP การเรียกใช้ Webservice (PHP Call Webservice)
วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ PHP เรียก WebService ที่เขียนโดย ASP.NET C# โดยใช้ nusoap Library โดยจะมีการส่ง พารามิเตอร์ และ รับค่าเป็น Object

        Method WebService ของ  ASP.NET C#   
            #region SelectSmsPaggingByWhereCause
            [WebMethod]
            public string SelectSmsPaggingByWhereCause(string WhereCause‚ string Pagging‚ string APPKEY‚ ref long Total‚ ref string ERROR)
            {
                SMSDS tdsSms = new SMSDS();
                string tdsSmsXML = string.Empty;
               if (APPKEY == ”Appkey”)
                {
                    tdsSms = new SWSBIZ().SelectSmsPaggingByWhereCause(WhereCause‚ Pagging‚ ref  Total);
                    tdsSmsXML = tdsSms.GetXml();
                }
                else
                {
                    ERROR = ”Application Key ไม่ถูกต้อง”;
                }
                return tdsSmsXML;
            }
            #endregion
        จากตัวอย่างข้างบน เป็น method Select ข้อมูล โดยจะรับ พารามิเตอร์ คือ WhereCausePaggingAPPKEY และจะ Return 3 ค่า คือ ObjectXMLERRORTotal

        ต่อไปจะเป็นตัวอย่าง การเขียน PHP เพื่อเรียกใช้งาน Webservice ข้างบน
        include(´nusoap.php´);
        $client = new nusoap_client(´http://10.0.0.32:89/SmsServices.asmx?WSDL´‚true); // Url ของ Webservice
        $params = array(
                   ´WhereCause´ => ”and SMSID>98026”‚
                   ´Pagging´ => ””‚
                   ´APPKEY´ => ”Appkey”
        );
       $client->decode_utf8 = false;
       $data=$client->call(´SelectSmsPaggingByWhereCause´‚ $params); 
       print_r($data[´SelectSmsPaggingByWhereCauseResult´]);
       echo "จำนวนแถว : ".($data[´Total´]);
       echo "ข้อผิดพลาด : ".($data[´ERROR´]);
       
        ผลลัพธ์ที่ได้
        <SMSDS xmlns=”http://tempuri.org/SMSDS.xsd”>
          <tb_Sms>
            <SMSID>98031</SMSID>
            <MOBILENUMBER>0858329220</MOBILENUMBER>
            <SMSTEXT>SMSTEXT ทดสอบ </SMSTEXT>
            <CREATEDATETIME>2012-01-18T11:01:56+07:00</CREATEDATETIME>
            <ROWNUMID>1</ROWNUMID>
          </tb_Sms>
          <tb_Sms>
            <SMSID>98032</SMSID>
            <MOBILENUMBER>0858329220</MOBILENUMBER>
            <SMSTEXT>SMSTEXT ทดสอบ </SMSTEXT>
            <CREATEDATETIME>2012-01-18T11:18:53+07:00</CREATEDATETIME>
            <ROWNUMID>2</ROWNUMID>
          </tb_Sms>
        </SMSDS>
       จำนวนแถว : 2
       ข้อผิดพลาด :

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0237 seconds
  www.korakitinfo.com