10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> MYSQL >> MYSQL การสร้าง Stored Procedure
MYSQL การสร้าง Stored Procedure
วันอังคารที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
Stored Procedure ก็คือการเขียน sql ฝังเอาใว้ในส่วนของ server ซึ่งจะทำการ compile ครั้งเดียวหลังจากที่เราเขียนเสร็จ ซึ่งจะทำให้การทำงานเร็วขึ้น เรามีการใช้งาน stored procedure อยู่ 3 แบบ ด้วยกัน

        1.Input Parameter  เป็น Store Procedure ที่รับค่า Input อย่างเดียว

        CREATE DEFINER=´root´@´%´ PROCEDURE ´up_BL_tbInvoiceOther_Ins´(IN ´INVOICEID´ int(11)‚IN ´INVOICEITEMNAME´     
        varchar(255)‚IN ´INVOICEITEMCOST´ int(11)‚IN ´CREATEDBY´ varchar(32))
        BEGIN
    
        INSERT INTO invoice_other(  INVOICEID‚INVOICEITEMNAME‚INVOICEITEMCOST‚CREATEDBY‚CREATEDDATE)
        VALUES(INVOICEID‚ INVOICEITEMNAME‚INVOICEITEMCOST‚CREATEDBY‚now());

        END 

        2. Output Parameter  เป็น Store Procedure ที่รับค่า Output อย่างเดียว

         CREATE DEFINER=´root´@´%´ PROCEDURE ´up_BL_tbInvoiceOther_Sel_ByWhereCause´()
        BEGIN

        SET @s = ´select * from invoice_other ´;
        PREPARE stmt FROM @s;
        EXECUTE stmt;

        END 

        3. Input and Output Parameter เป็น Store Procedure ที่รับค่า Input และ Output 

        CREATE DEFINER=´root´@´%´ PROCEDURE ´up_BL_tbInvoiceOther_Sel_ByWhereCause´(IN ´WhereCause´ varchar(255))
        BEGIN

        SET @s = CONCAT(´select * from invoice_other  where 0=0´ ‚WhereCause);
        PREPARE stmt FROM @s;
        EXECUTE stmt;

        END

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0228 seconds
  www.korakitinfo.com