10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP การวนลูป (Looping)
PHP การวนลูป (Looping)
วันศุกร์ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.

คำสั่ง Looping เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการวนรอบ โปรแกรมจะทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะเป็นเท็จ จึงหลุดออกจากการทำงาน เป็นการช่วยลดเวลาในการเขียนซ้ำๆ กันได้มาก ใน PHP มีคำสั่งวนลูปดังนี้ 

     for - จะตรวจสอบเงื่อนไข พร้อมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน โดยตราบใดที่เงื่อนไขเป็นจริง ก็จะทำงานในคำสั่งภายใน for ต่อไป
     while - จะคล้ายคำสั่ง if ที่ทำทีละคำสั่งรอบเดียว แต่คำสั่ง while จะวนลูปตราบที่เงื่อนไขยังเป็นจริง
     do...while - จะทำงานตามคำสั่งต่างๆ ก่อน จึงจะมาตรวจสอบเงื่อนไขที่คำสั่ง while แล้วจะวนกลับขึ้นไปทำงานที่คำสั่งต่างๆใหม่ ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริง
     foreach - เป็นการวนลูปผ่านแต่ละอีลิเมนต์ในอะเรย์

    ส่วนประกอบของคำสั่งวนรอบจะมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
        ค่าเริ่มต้น (initialization)
        เงื่อนไขในการทำงาน (condition)
        คำสั่งเปลี่ยนค่า (update)

    1. for loop จะตรวจสอบเงื่อนไข พร้อมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน โดยตราบใดที่เงื่อนไขเป็นจริง ก็จะทำงานในคำสั่งภายใน for ต่อไป

        รูปแบบ 

         <?php
            for ( initialization; condition; update ) {
                statement;
            }
        ?> 
        
        ตัวอย่าง

        <?php
            for ( $x=0; $x <=10; $x++) {
              echo $x*$x,"<BR>\n";
            }
        ?> 

    2. while loop จะคล้ายคำสั่ง if ที่ทำทีละคำสั่งรอบเดียว แต่คำสั่ง while จะวนลูปตราบที่เงื่อนไขยังเป็นจริง

        รูปแบบ

        <?php
            initialization;
            while (condition) {
                statement;
                update;
            }
        ?> 

        ตัวอย่าง

        <?php
            $x = 1;
            while ($x <= 10) {
                  echo $x*$x,"\n";
                  $x++;
            }
        ?> 

    3. do - while loop จะทำงานตามคำสั่งต่างๆ ก่อน จึงจะมาตรวจสอบเงื่อนไขที่คำสั่ง while แล้วจะวนกลับขึ้นไปทำงานที่คำสั่งต่างๆใหม่ ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริง

        รูปแบบ 

        <?php
            initialization;
            do {
                statement;
                update
            } while (condition);
        ?> 

        ตัวอย่าง

        <?php
            $x = 1;
            do {
                echo $x*$x,"<BR>\n";
                $x++;
            } while ($x < 10);
        ?> 

    4. foreach loop เป็นการวนลูปผ่านแต่ละอีลิเมนต์ในอะเรย์

        รูปแบบ

        <?php
            foreach ( array as $value ) {
            statement;
            }
        ?> 

        ตัวอย่าง

        <?php
            $arr=array("หนึ่ง", "สอง", "สาม");
            foreach ($arr as $value)
            {
                echo "อะเรย์นี้มีค่า: " . $value . "<br />";
            }
        ?>

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0213 seconds
  www.korakitinfo.com